ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូខាងមុខ ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដារាជធានី ខេត្ដមួយចំនួន នឹងចុះត្រជាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពអប្បរមារហូតដល់១៦អង្សាសេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —