រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញ មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលចោទថា «រាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឱ្យវៀតណាម»