រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ រូបភាពប្លែកៗពីកីឡាករអុំទូក ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —

រូបថត៖ ផែន រតនៈ