រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំមហាសន្និបាតសមាគមអន្ដរជាតិនៃអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង នៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជុំសាលារាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —