លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩​ —