រដ្ឋសភា នឹងពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ ព្រមទាំងការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទៀត នៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្អែកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —