ក្រសួងធនធានទឹក ចេញគោលការណ៍បង្ហាញពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្ដីពីបរិមាណទឹកភ្លៀង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —