ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់លើវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្ត សម្រាប់លុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —