តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ ៣,៦៥០ រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣,៥០០ រៀល/លីត្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —