អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី សក្ដានុពលនៃការវិនិយោគ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —