គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី១៤១ របស់សហភាពអន្ដរសភា នៅទីក្រុងប៊ែលក្រាត ប្រទេសស៊ែប៊ី ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —