លទ្ធផលសម័យកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —