គ.ជ.ប ប្រាប់ទៅប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកថា កម្ពុជាចេញពីសង្គមខ្ទេចខ្ទាំ មកធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —