លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្ដៃយ៍រដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ –