ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អន្តរក្រសួងពីថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ –