សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិថ្មី ត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —