អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ៖ រាល់ទង្វើដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាម ព្រះមហាក្សត្រ គឺមិនអាចអត់ឱនឱ្យជាដាច់ខាត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —