ក្រសួងទេសចរណ៍ប្រកាសថា ព្រឹត្ដិការណ៍សមរាត្រីនៅប្រាសាទអង្គរ នឹងកើតមានឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ចន្លោះម៉ោង៥៖០០នាទី ដល់ម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —