ក្រសួងបរិស្ថាន អបអរសាទរទិវាអូហ្សូនពិភពលោក ១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —