តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ លក់ក្នុងតម្លៃ៣.៦០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា និង៣.៥០០រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —