សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការធានានូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក នារដូវទឹកទន្លេឡើង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —