រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចជាថ្មី កែសម្រួលរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចដល់ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​១០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩​ —