គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ និងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា នឹងចុះអនុស្សរណៈយោគយក់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនាំចូល ការផលិត និងការចែកចាយនូវផលិតផលក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញាខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —