លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងាររបស់ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ នៅប្រទេសឡាវ ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —