ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការធ្វើអទិភាវូបនីយកម្មក្នុងការជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀង និងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —