គ.ជ.ប ប្រកាសស្ដីពីការចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្នុងសមាគមស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពិភពលោក A-WEB

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —