សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត មហាធា មហាម៉ាត់ នាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —