រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ជីវិតប្រកបដោយសុខសន្តិភាព នៅខេត្តប៉ៃលិន ដែលជាអតីតសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយជាមួយខ្មែរក្រហម

AKP ប៉ៃលិន ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

ដោយ ឡាញ់ វិសាល