អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាកម្ពុជាប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុននាំចូលសំណល់ប្លាស្ទិកចំនួន៨៣កុងតឺន័រ បានបង់ប្រាក់ពិន័យចូលថវិកាជាតិគ្រប់ចំនួន និងបានបង់ថ្ងៃចំណតផែ និងបង់ថ្ងៃកប៉ាល់មួយចំនួនរួចហើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —