សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ស្នើឱ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករជាងកន្លះលានគ្រួសារនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —