រដ្ឋសភាកម្ពុជា នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ “តួនាទី ភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យតាមដានរបស់គណៈកម្មការ គណៈកម្មាធិការ ការពារជាតិ និងសន្ដិសុខរបស់រដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —