កម្ពុជាចាត់ទុកស្ថានការណ៍កំពុងវិវត្តនៅទីក្រុងហុងកុង គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —