ក្រសួងវប្បធម៌ នឹងសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងស្នាដៃបទចម្រៀងទាំង ៦៥បទ របស់លោក ស្វាយ សំអឿ ជូនភរិយារបស់លោកគ្រប់គ្រង ប្រសិនបើមិនមានបណ្តឹងជំទាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —