រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ រុក្ខជាតិធំៗ និងកម្រ នៅជុំវិញប្រាសាទបុរាណនានា នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

ដើមអាទិត្យ ឈើទាល សិរមាន់ ចំបក់ កន្សែង ។ល។ សុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទរុក្ខជាតិកម្រ ធំៗ ដែលដុះតាមធម្មជាតិ និងកំពុងតែឈរបង្ហាញរាង និងផ្តល់ម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅតាមប្រាសាទបុរាណនានា ក្នុងខេត្តសៀមរាប ។

ដោយ ហេង បញ្ញា ឯល វឌ្ឍនៈ និង ឃុត សៅ