ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហានេះ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នឹងចុះមក ៣.៦០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា និង៣.៥០០រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —