ប្រធានសម្ព័ន្ធគ្រួសាររបស់ឈ្លើយសឹក និងទាហានអាម៉េរិកបាត់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការក្នុងបេសកកម្មរុករកអដិ្ឋធាតុទាហានអាម៉េរិកបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —