ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងឯកសារក្របខ័ណ្ឌ​ទស្សនាទានស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការវិនិយោគសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងឯកសារក្របខ័ណ្ឌទស្សនាទានស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការវិនិយោគសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-​២០២៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី