លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —