សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី០៧-១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —