ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថា ទឹកទន្លេស្រែពក និងទន្លេសេសានបានហក់ឡើង រួមជាមួយការបើកទ្វារទឹកនៅវារីអគ្គិសនីសេសាន២ បណ្ដាលឱ្យទឹកទន្លេមេគង្គចាប់ឡើងបន្ដិច ប៉ុន្ដែពុំទាន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —