សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖ របាយការណ៍ដែលមួលបង្កាច់លើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី មើលរំលងតួនាទីដ៏សំខាន់របស់គ្រឹះស្ថានá9 E�ីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —