ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នឹងចុះមក៣.៧០០រៀលក្នុង១លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតានិង៣.៦០០រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —