ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី៦ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួល ព័ត៌មាន ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នគន្លឹះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចប់ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នគន្លឹះ មុននឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាង ច្បាប់នេះទៅ ថ្នាក់លើពិនិត្យបន្តទៀត ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ