ក្រសួងការងារចេញកាលវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —