ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដានេះ កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលព្យុះទី៥ឈ្មោះ ដាណាស់ បណ្ដាលឱ្យខេត្ដនៅមាត់សមុទ្រ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើន និងមានខ្យល់ខ្លាំង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —