រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ សម្រស់ធម្មជាតិវាលស្រែនៅកម្ពុជា ក្នុងរដូវវស្សា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —

រូបថត៖ ផែន រតនៈ ឯល វឌ្ឍនៈ និង ផាវ ប៊ុនធី