រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនសំដៅទប់ស្កាត់ការដ្ឋានសំណង់ខុសច្បាប់ ដើម្បីធានាអាយុជីវិតមនុស្ស ទ្រព្យសម្បត្ដិ សុវត្ថិភាព និងគុណភាពសំណង់ទូទាំងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —