ក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសអនុវត្តន៍វិធានការទៅលើបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុន និងមធ្យោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —