អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗជាាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —