ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការចេញលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឱ្យសហព័ទ្ធជាខ្មែរ កូនខ្មែរ និងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —